@SUBJ - subjekt
@OBJ - objekt
@ADVL - adverbiaal
@PRD - predikatiiv
@FCV - olema liitaegades, modaalverbid, finiitne vorm (olen teinud, saan teha; modaalid on need, mis on üles loetud EKG-s; muud perifrastilise öeldise finiitsed komponendid saavad märgendi @FMV; hakkan tegema)
@FMV - finiitne põhiverb, ka need perifrastilise öeldise finiitsed komponendid, mis ei saa märgendit @IMV (Laps sööb saia; hakkan tegema)
@ICV - olema liitaegades, modaalverbid, infiniitne vorm (võin olla teinud, olen saanud teha)
@IMV - infiniitne põhiverb, (olen teinud, hakkan tegema, olen hakanud tegema)
@Vpart - afiksaaladverb ühendverbi koosseisus (sai sellest üle)
@VpartN - afiksaaladverb nominalisatsiooni koosseisus (tema eesmärgiks on meie kõrvale kallutamine)
@X - perifrastilise öeldise koosseisus olev jäänukvorm, mis on morf analüüsil saanud sõnaliigi märgendiks _X_ (mahti saama, plehku panema)
@NEG - ei verbi eitava vormi osana (ei taha)
@<AN - adjektiiv järeltäiendina (ostis diivani, rohelise ja lahtitõmmatava)
@AN> - adjektiiv eestäiendina (roheline ja lahtitõmmatav diivan)
@<NN - nimisõna järeltäiendina (foto väikesest jänesest)
@NN> - nimisõna eestäiendina (väikese jänese foto)
@<DN - määrsõna järeltäiendina (ehitise toomine liiga lähedale)
@DN> - määrsõna eestäiendina (vastupidiselt ootustele)
@<INFN - da-infinitiiv järeltäiendina (soov õppida)
@INFN> - da-infinitiiv eestäiendina (õppida tahtmine)
@<KN - kaassõnafraas järeltäiendina (märgend pannakse kaassõna külge) (toetus piimalehma eest)
@KN> - kaassõnafraas eestäiendina (märgend pannakse kaassõna külge) (piimalehma eest lisatoetuse maksmine)
@<P - prepositsiooni juurde kuuluv käändsõna (nt üle tee), st kaassõnaühendis on kaassõna (postpositsioon, prepositsioon) ülemus ja tema juurde kuuluv käändsõna alluv.
@P> - postpositsiooni juurde kuuluv (nimi)sõna (nt laua all), st kaassõnaühendis on kaassõna (postpositsioon, prepositsioon) ülemus ja tema juurde kuuluv käändsõna alluv.
@<Q - kvantori kuurde kuuluv sõna (nt kolm meest), st kvantorühendis on kvantor (arv- või hulgasõna) ülemus ja tema juurde kuuluv käändsõna alluv
@Q> - kvantori eeslaiend (inimesi tulvil), st kvantorühendis on kvantor (arv- või hulgasõna) ülemus ja tema juurde kuuluv käändsõna alluv
@J - sidend
@I - interjektsioon
@tundmatu - morfoloogiaanalüsaatorile tundmatuks jäänud sõna või süntaksianalüsaatorile tundmatu sõnaliik.
@ROOT - juur

Süntaksianalüsaator

Süntaksianalüüs Cgparser Maltparser Väljund Cgparser Maltparser Abiinfo

Faili analüüs

Tekstinalüüs


Tartu Ülikool 2014-15 Contact
Eesti keeles Eesti keeles
In English In English